Základní škola a mateřská škola Krchleby, okr. Nymburk, příspěvková organizace

IČ: 75033283

Rozpočet na rok 2018

Náklady

účet                                                                                                          tis. Kč

501 spotřeba materiálu                                                                            429,31

502 spotřeba energie                                                                               300,00

511 opravy a udržování                                                                              48,00

512 cestovné                                                                                                8,80

518 ostatní služby                                                                                     247,00 

521 mzdové náklady                                                                              3 104,29

        odvody                                                                                             1 114,13

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku                                          20,00

ostatní náklady                                                                                              18,18

celkem                                                                                                      5 289,71

Výnosy

účet                                                                                                              tis. Kč

602 tržby z prodeje služeb                                                                          300,00

604 Výnosy z prodaného zboží                                                                       6,00

672 neinvestiční příspěvek zřizovatele                                                        550,00

672 dotace SK, EU                                                                                       299,37

609 výnosy z vlastních výkonů                                                                       90,00

672 výnosy vybraných místních vládních institucí                                     4 044,34

celkem                                                                                                        5 289,71

Rekapitulace tis. Kč

náklady celkem                                                                                          5 289,71

výnosy celkem                                                                                           5 289,71

výsledek hospodaření                                                                                      0,00

Proč číst a navíc s radostí? Dovednost číst je v naší společnosti bránou ke vzdělání. A věřím, že nikdo z nás nechce, aby kterékoli dítě mělo tuto bránu zavřenou. Proto se v letošním školním roce opět zaměřujeme na rozvoj jmenované klíčové dovednosti, a to především samotným praktickým čtením. Konečně, jak jinak se děti naučí číst, než čtením. Podle řady výzkumů je třeba minimálně tisíc hodin četby, abyste tuto dovednost ovládli, a to je opravdu dlouhá doba, vyžadující úsilí a trpělivost. Nejlepším průvodcem náročnou cestou čtenáře je pak kniha, která dítě zaujme, a radost z čtenářského společenství.

Základním kamenem našeho projektu budou pravidelné návštěvy Městské knihovny v Nymburce. Přístup k mnoha rozličným knihám umožní dětem hledat své individuální čtenářské preference a najít knihy, které se pro ně stanou důvodem ke čtení. Návštěvy proběhnou jednou měsíčně, konkrétní termíny se včas dozvíte. Vypůjčením knihy pak naše aktivity nekončí, s knihami budeme ve škole dále pracovat, budeme je především číst, povídat si o tom, co čteme, ale také proč a jak čteme, sdílet své tipy na knížky a zamýšlet se sami nad sebou, jaký pokrok v oblasti čtení a čtenářství jsme udělali.

Velmi přivítáme, když čtení a hovory o knihách nezůstanou mezi zdmi školy, ale přirozeně prostoupí i domovy našich žáků, protože čtení ve škole možná začíná, ale rozhodně nekončí.

Každý si v knihovně může sám vybrat předem určený počet knih. Začínáme jedním kusem.

Všichni si mohou půjčovat knihy i domů. Kdo nemá vlastní průkazku do knihovny, bude mít před odnesením domů zapsáno (vlastní rukou či rukou paní učitelky) v úkolníčku, kterou knihu si domů půjčuje.

Vrácení knihy do školy potvrzuje paní učitelka také do úkolníčku.

Po vrácení si každý může domů půjčit další knihu, není třeba čekat na nový měsíc.

Přečtenou knihu je dobré hned vrátit, rád si ji třeba někdo další půjčí.

Knihy pod lavicí jsou vítány, téměř každý den se najde čas, který se dá vyplnit četbou.

Výpůjčka se dá v knihovně prodloužit o další měsíc. Každý může číst svým tempem.

Vážení rodiče,

vzhledem k opětovnému výskytu vší v naší škole, jsem nucena učinit přísnější opatření zamezezující dalšímu šíření vší. Níže Vás seznamuji s postupem při výskytu vši u žáka naší školy.

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY

1.Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za přenosné onemocnění.

2.Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3.Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivněcílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy.

4.Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha).případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

V Krchlebích 29.9.2014                                                             Ilona Machotková, pověřená vedením školy

PŘÍLOHA

Stanovisko hlavního hygienika ČR

 V současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku rezistence k některým odvšivovacím přípravkům. Nejinak je tomu i u nás. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů (zástupců žáka), nikoli školy a jejích pedagogických pracovníků. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu určený a povolený.

Postup při zjištění pedikulózy

Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.

Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut.

Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo jednotlivě z vlasu prsty stáhnout. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm.

K likvidaci vší je nutné používat přípravky, které jsou volně dostupné v lékárnách. Je nutná jejich opakovaná aplikace. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat a vyžehlit.

U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.

Vážení rodiče,

rozhodli jste se dát dítě na naši školu. Rádi je u nás uvítáme a věříme, že se společně budeme radovat z jejich úspěchů a budeme si pomáhat i v případných nezdarech. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Aby byl start školního roku bez větších problémů, prosíme Vás, abyste svým dětem opatřili:

 • obaly na knihy a sešity (v září dle rozdaných učebnic a sešitů),
 • zásobník na písmena,
 • zásobník na číslice,
 • penál,
 • tužku č. 1, č.2, č.3,
 • ořezávátko se zásobníkem,
 • guma,
 • pravítko 20 cm,
 • dřevěné pastelky (12 barev),
 • hadřík do výtvarné výchovy,
 • ochranné oblečení na výtvarnou výchovu (stačí stará košile nebo tričko),
 • přezůvky (bílá podrážka),
 • prodyšný látkový pytlík na cvičební úbor,
 • cvičební úbor -  tričko, kraťasy, tepláky, mikina, obuv do tělocvičny (bílá podrážka) i na ven,
 • papírové kapesníky v nízké papírové krabičce, aby se vešly dětem do lavice,
 • pravítko 30 cm

Část potřeb pro výtvarnou a pracovní činnost pořizuje škola pro 1. třídu hromadně (vodové, temperové a anilinové barvy, plastelínu, štětce, tuš, suché pastely, aquarellové pastelky, klovatinu, redispera, čtvrtky, barevné papíry). 

Svačinku si děti nosí v aktovce nejlépe v plastové krabičce, pití v láhvi z umělé hmoty. Do školy je pravidelně dodáváno ochucené mléko a jiné mléčné výrobky z Mléčného programu za zvýhodněné ceny. Každý týden děti dostávají zdarma ovoce z programu Ovoce do škol.

V budově je školní jídelna. Cena oběda je 22,- Kč . Obědy se hradí na účet školy vždy do 20. dne v měsíci. Variabilní symbol pro platbu Vám na začátku školního roku sdělí vedoucí školní kuchyně.

Školní družina je v provozu denně od 6.30h do 7.40h a od 11.30h do 15.30h. Pobyt ve školní družině je zpoplatněn, výše poplatku je 800 Kč za jedno pololetí. Platbu na 1. pololetí je nutné uhradit do konce září, na druhé pololetí do konce února vychovatelce školní družiny.

Škola v rámci zájmového vzdělávání nabízí naše škola i různé zájmové kroužky. Jejich přesnou nabídku obdržíte na začátku září. Dále nabízíme možnost účasti na plaveckém kurzu v plaveckém bazénu v Nymburce v rozsahu 10 lekcí. Dvakrát za pololetí probíhá v naší škole výuka keramické tvorby pod vedením lektorky z DDM Nymburk, rodiče hradí pouze náklady na materiál.

Pro děti, které nenavštěvují družinu se budova školy otevírá v 7.30h. Vyučování začíná v 7.50h.

Bližší upřesnění informací se dozvíte na zahajovací třídní schůzce na začátku měsíce září.

Doporučuji také sledovat internetové stránky školy www.zs-krchleby.cz .

Prvňáček

Základní zásady připravenosti na vstup do první třídy:

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

- Správně vyslovovat všechny hlásky

- Umět poslouchat pozorně pohádku či příběh a jednoduše vyprávět obsah 

- Reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat za přítomnosti dospělého         jednoduchý nákup

- Pracovat samostatně ve skupině dětí

- Vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit

- Recitovat básničku, zazpívat písničku

- Vědět své jméno, adresu, kolik je mu let, znát dny v týdnu

- Hrát jednoduché hry, např. domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle

- Počítat do pěti

- Umět správně držet tužku (mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře)

- Vystřihovat jednoduché tvary

- Poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově

- Samostatně se oblékat, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem

- Mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 

Co potřebuje prvňák od rodičů?

- Má nárok na vhodný denní režim, čas na odpočinek, hru a pobyt venku

- Má mít možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi nepřetržitě déle než půl hodiny

- Potřebuje, aby mu rodiče zajistili a obstarali všechny věci, které jsou nutné pro školní práci, aby se nedostávalo do zbytečných těžkostí, pokud mu něco chybí

- Dítě očekává, že ho rodiče první den do školy doprovodí, stráví s ním ve škole první den, slavnostně ho obléknou a případně vyfotografují, připraví na oslavu dobrý oběd nebo večeři

- Má nárok na pěkný pracovní koutek včetně psacího stolku a místa na školní věci

- Má právo na klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné

- Má právo na své vlastní tempo, nemělo by slyšet slovo „dělej rychle“

- Dítěti prospěje povzbuzování a pochvala, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen

- Přivítá alespoň v první třídě pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů

- Ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dít dělat a být v nich úspěšné

- Rodiče i děti mají hlavně právo na vzájemné porozumění, toleranci, pochopení, když se něco nedaří tak, jak bychom chtěli. Každé dítě je jiné, každý rodič je jiný, některé body jsou pro někoho samozřejmé, pro jiného je jejich splnění obtížné a to platí o dětech i o rodičích.

Přejeme vám, aby vám škola přinesla více radostí než starostí.    

Denní režim prvňáka

Optimální je, pokud může školák ráno v pohodě vstát, v klidu se obléknout, nasnídat se a beze spěchu odejít do školy. Méně samostatnému dítěti se vyplatí zpočátku pomoci s oblékáním než čekat, nervózně ho pobízet a ve spěchu ho stejně obléci. Pokud dítě snídá chléb nebo pečivo, stačí mu do školy menší svačina, pití, ovoce či zelenina. Některé děti ale ráno jíst odmítají. Místo každodenního rozčilování je vhodnější nabídnout dítěti ráno jen nápoj, případně ovoce a do školy udělat větší svačinu.

Pitnému režimu dětí bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. Nedostatek tekutin znamená nejen neviditelné přetěžování tělesných orgánů, ale i zřetelnou vyšší unavitelnost. Nejvhodnějšími nápoji jsou neslazené ovocné džusy, stolní voda, ovocný čaj.

Nejvhodnější je, může-li se dítě po odchodu ze školy, chvilku se projít, proběhnout, pohrát. Pak napsat domácí úkol, připravit se do školy a ještě by mu měl zbýt čas na hru, povídání s rodiči apod.

Večer by měl být ve znamení určitého pravidelného rituálu bez napětí, hádek, nervozity, výčitek a slz. Šestileté dítě potřebuje spát alespoň devět až deset hodin. Ukládání bychom tedy měli přizpůsobit unavitelnosti dítěte a době, kdy musí ráno vstávat. Prvňáček by neměl být ochuzen ani o pohádku, kterou mu rodiče dosud před spaním četli. Již brzy budete moci svého prvňáčka zapojit i do večerního čtení.