Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola  je od 1.9.2018 zapojena do projektu z výzvy OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I" s názvem "Podpora ZŠ a MŠ Krchleby, okr. Nymburk" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007727. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt se uskuteční formou aktivit s následujícími cíli.

V mateřské škole:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v následujících oblastech:

  1. a) čtenářská pregramotnost;
  2. b) inkluze.

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku.

V základní škole:

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v následujících oblastech:

  1. a) čtenářská gramotnost;
  2. b) matematická gramotnost;
  3. c) cizí jazyky;

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči32 žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

Název projektu: Digitální věk ve školách

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043

Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.

Realizační tým projektu:

Hlavní manažerka projektu:             Ing. Věra Řehulková – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Finanční manažer projektu:              Ing. Jan Procházka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věcná manažerka projektu:              Mgr. Eva Klímová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Název školy: Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk

Koordinátor: Ilona Machotková

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51) – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.

Dílčí cíle projektu:

- zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice

- zavést ve školách roli "metodika ICT"

- na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce

- podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

Klíčové aktivity projektu:     

1. Vzdělávání ředitelů

2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol

3. Metodik ICT ve škole

4. ICT - "co už máme"

5. ICT - "co chceme"

6. ICT - "oborové didaktiky"

7. Evaluace

Monitorovací indikátory:

- 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech

- 1183 úspěšně podpořených PP

- 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy.

Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětí, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý růst kostry. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství.¨a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství hlavně dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800 - 1 200 mg ( odpovídá 650 až 970 ml mléka).

Historie projektu Školní mlékočlánek

Obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996.
Laktea přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit zapomenutý program Školní mléko. Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou.

Začátky nebyly jednoduché, Laktea hledala a získávala sponzory, nejrůznějšími informačními kanály šířila osvětu a propagovala zdravou výživu dětí a mládeže, organizovala celostátní i mezinárodní konference, soutěže pro děti, lobovala za prosazení státních dotací a postupně zapojovala do projektu Školní mléko stále více škol.

V září 1999 vstoupil do projektu stát a začal dotovat školní mléko pro žáky prvních a druhých tříd, v září 2000 se dotace rozšířila i na žáky třetích tříd a od ledna 2001 pak i na žáky čtvrtých tříd. Od 6. 3. 2001 měli nárok na dotované mléko a mléčné výrobky všichni žáci plnící povinnou školní docházku. Zpočátku měly děti nárok na dvě krabičky dotovaného mléka týdně. Od září 2004 si dotované mléko a mléčné výrobky mohli kupovat žáci všech tříd základních škol každý vyučovací den, tedy pětkrát týdně. V souvislosti se vstupem naší země do EU se totiž dotace zvýšily - část prostředků šla z rozpočtu Ministerstva zemědělství, druhá část pak z prostředků EU. Česká republika tak patřila mezi 64 zemí světa, které rozvíjejí program Školní mléko, dotovaný jak jednotlivými státy, tak fondy Evropské unie.

 

Cílem aktivit programu je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Finanční prostředky budou použity na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu školy:

Ø na nákup nových učebních pomůcek

Ø na individualizaci výuky

Ø na vzdělávání pedagogických pracovníků

Ø na tvorbu digitálních učebních materiálů.

Projekt byl ukončen 28.2.2014

 Individualizací výuky v oblasti čtenářské gramotnosti byly vytvořeny podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků včetně tělesně postiženého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyučování ve skupinách poskytlo mnohem větší prostor pro individuální rozvoj čtenářských schopností především u žáků 1. ročníku. Ve 3. ročníku přispělo vyučování v menší skupině k lepšímu rozvoji čtenářské gramotnosti využívané při výuce prvouky. Zapojením do projektu byla zvýšena kvalifikovanost pedagogických pracovníků v oblasti směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. V průběhu projektu došlo k personálním změnám na naší škole, takže se obměnil celý pedagogický sbor včetně ředitelky školy, ale i tak jsme zvládli ve velice krátkém čase vytvořit spolupracující tým a DVPP v oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti přispělo k společnému nasměrování našeho úsilí. Pedagogický sbor spolupracoval na vytváření výchovně vzdělávacích strategiích školy a byla efektivně využívána týmová spolupráce. Aktivity jednotlivců byly v součinnosti s aktivitami týmu. Všichni pedagogové sdíleli nabyté poznatky a dále je aktivně konzultovali s kolegy. Nabyté zkušenosti sdílíme s kolegy a i nadále po ukončení projektu v tomto chceme pokračovat. Do vyučování byly zařazovány metody a formy práce vedoucí k potřebným dovednostem v oblasti čtenářské i informační gramotnosti. Hledáme neustále nové zdroje pro další inspiraci a na semináři jsme získali také potřebné kontakty na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Dále ji budeme využívat.    Výuka na naší škole byla zkvalitněna prostřednictvím činností využívajících digitální technologie. Byla zakoupena interaktivní tabule, která je hojně využívaná při výuce. K její obsluze slouží nový notebook, který mohou učitelé využívat i při přípravě na vyučování. Také žáci notebook využívají ve vyučování i k přípravě na něj. Vytvořili jsme 9 sad DUM, čímž jsme se naučili materiály vytvářet i používat. Množství materiálů pokrylo naše potřeby pro výuku. Vyučování pomocí digitálních technologií se stalo pro žáky přitažlivější a zvětšil se i zájem žáků o učení. Aktivity jsou nyní dynamické, originální a umožňují interakci. DUM jsou sdíleny mezi pedagogy naší školy i s veřejností. Díky zakoupené technice využíváme i DUM sdílené mezi pedagogickou veřejností

 

 

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, který  je určen pro 1. stupeň základních škol včetně přípravných tříd.

Předmět podpory
Podpora se poskytuje na tyto produkty:
- čerstvé ovoce a zeleninu a banány, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu,
- balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a   sladidla ani konzervanty.
Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25% celkového počtu produktů dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.